Search form

Jɔ̌n 3:27

27Jɔ̌n akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ mmu apu kway bɛbhɔŋ ɛnyɨŋ kpátɛ Mandɛm anchyɛ yi yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index