Search form

Jɔ̌n 3:28

28Bě babhɔŋ bǎchí batísiɛ ndǔ ndɛ́mɛ́ bɛ́ puyɛ̌ mɛ kɛ̌ nchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Nchí chí mpɔkɔntó anɛ Mandɛm átó bɛ njambɨ kɛ yi antwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index