Search form

Jɔ̌n 3:29

29Mbǎy-ngɔrɛ kɛ ábhɔ́ŋɔ́ ngɔrɛ́. Mmʉɛrɛ mbǎyngɔrɛ́ anɛ áchí téé ánòŋ bɛ́ghok ɛyɔŋ ɛnɛ mbǎyngɔrɛ́, ǎghok ɛyɔŋ ɛyi, ambɔ́ŋ bɛyǎ maŋák. Ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chi nɛ mɛ. Maŋák ama ajwí pɔɔt nɛ́nɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index