Search form

Jɔ̌n 3:3

3Yesu aghati yi bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Mandɛm apú kway bɛbhak ntá mmu mbɔ Mfɔ ywi, kpátɛ mámbe yi ndɔŋ achak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index