Search form

Jɔ̌n 3:30

30Nsóŋó yí abhɔŋ bɛ́kó nɔ́kɔ́ kó, aya ansɛp nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index