Search form

Jɔ̌n 3:31

31“Mmu anɛ áfú amfay, achá yɛ̌ntɨkɨ mmu achak. Mmǔ mmɨk afu fá amɨk, nɛ ǎrɛm chi barak anɛ́ mmɨk. Mmu anɛ áfú amfay achá bǒ mmɨk mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index