Search form

Jɔ̌n 3:32

32Yí ǎghati bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi aghɔ nɛ amɨ́k, aghók nɛ batú. Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ mmu apú noko ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m mbɔ ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index