Search form

Jɔ̌n 3:33

33Kɛ mmu anɛ ághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi arɛmɛ anoko, ǎtɔŋ bɛ yi anókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ́mɛ́ bɛ ɛ́chí tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index