Search form

Jɔ̌n 3:34

34Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ yí mmu Mandɛm átó, árɛ̀m chi Ɛyɔŋ Mandɛm mbɔnyunɛ Mandɛm achyɛ́ yi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ njɛnti ti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index