Search form

Jɔ̌n 3:35

35Ɛta Mandɛm akɔŋ Mɔ́ywi nɛ afyɛ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm yi awɔ. Mandɛm achyɛ́ yi Ɛfóŋó ɛyi njɛnti ti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index