Search form

Jɔ̌n 3:36

36Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, ǎbhɔ̀ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ noko Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm apú bhɔŋ nɛpɛ́m. Kɛ bɛběntɨ Mandɛm bɛ́tɨŋɨ nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index