Search form

Jɔ̌n 3:4

4Nikɔdɛ́mɔs abhɛ́p yi bɛ, “Ná bákway bɛbhe mmu anɛ ánáŋ áchɨ́kɨ́? Ǎkway bɛ́pɛ́tnsɛm amɛm mɛniɛ máyi bɛ mámbé yi ndɔŋ achak kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index