Search form

Jɔ̌n 3:5

5Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Mandɛm apú kwáy bɛbhak ntá mmu mbɔ Mfɔ ywi kpátɛ mámbé yi nɛ manyiɛp* nɛ Ɛfóŋó Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index