Search form

Jɔ̌n 3:6

6Nɛbhě ɛnɛn nkwǎ chi nɛbhě nkwɔmʉɛt, kɛ nɛbhě Ɛfóŋó chí ɛnɛn nɛ́fú ntá Ɛfóŋó Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index