Search form

Jɔ̌n 3:8

8Mbʉ́ɛ́p áfòk, ándɔk ɛbhak ɛnɛ wu ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́rɔŋ. Ɔ̌ghok ndu wu áfʉɛ̀t kɛ ɔpú rɨŋɨ ɛbhak wu áfú nɛ ɛbhak ɛnɛ wú árɔ̀ŋ. Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ bábhé yi ndu bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index