Search form

Jɔ̌n 4

Yesu nɛ ngɔrɛ́ Samária

1Yesu arɨŋɨ bɛ bǒnkwɔ Fárisi bághók bɛ bɛyǎ bo bárɔbhɛ koŋo chi yi nɛ yí anjwiti nɔkɔ bhɔ, nɛ bɛ́ bakoŋo bhi báyá máncha nɔkɔ abhɛn Jɔ̌n. 2Sayri sayri, puyɛ̌ Yesu kɛ ájwìti nyaka bho, chí bakoŋo bhi. 3Yesu árɨ́ŋɨ́ nɔkɔ nɔ, afa atú Judɛ́ya apɛt atú Gálili. 4Abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́fʉɛ́t atú Samária ndu bɛrɔŋ Gálili. 5Ɛ́kʉ, akɔ aghaka ɛtɔk Samária ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ́ Síka, kɛ́kwɔ́t nɛ nɛbhʉɛ́rɛ́mɨk anɛ Jekɔ́p áchyɛ tɛntɛp ntá mɔ́ywi Josɛ́f. 6Mbokó manyiɛp anɛ Jekɔ́p ábhák arɛ. Yesu ágháká nɔkɔ arɛ́, ndǔ yi ánáŋ ápɔ́bhɛ́, achɔkɔ nɛpaká mbokó manyiɛp wu. Nywɔp nɛ́bhák mbɔ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay.

7Ngɔrɛ́ Samária amɔt atwɔ́ ndu bɛya manyiɛp arɛ́. Yesu aghati yi bɛ, “Mma, chyɛ mɛ manyiɛp nnyú.” 8Mpok ɛyɔ, bakoŋo Yesu bárɔŋ nyaka ɛtɔk ndu bɛ́kú nɛnyíɛ́. 9Ngɔrɛ́ Samária wu akɛmɛ Yesu bɛ, “Wɔ, ɔchí mmu Ju, atú Judɛ́ya, mɛ mbák ngɔrɛ́ atú Samária, ɛkɔ ná kɛ ɔ̌rɛm bɛ nchyɛ́ wɔ manyiɛp ɔ́nyú. Bǒ Judeya bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bhɛsɛ bo Samaria!” 10Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mbɔ ɔrɨ́ŋɨ́ akap anɛ Mandɛm áchyɛ̀ bho, nɛ mmu anɛ árɛ́mɛ́ nɔ́ bɛ, ‘Chiɛ mɛ manyiɛp’, mbʉ ɔrɛm mɛ nchyɛ́ wɔ manyiɛp amɛn áchyɛ̀ nɛpɛ́m.” 11Ngɔrɛ́ wu arɛm bɛ, “Ɛta, ɔbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛnyɨŋ ndu bɛ́yǎ manyiɛp nɛ yɔ, nɛ mbokó manyiɛp áchwe, ɔ̌bhɔŋ manyiɛp amɛn áchyɛ̀ nɛpɛ́m fá? 12Ɔchá ɛtayɛsɛ Jekɔ́p mmu átɛ́mɛ́ nyaka mbokó manyiɛp anɛ arɔ ntá yɛsɛ? Ná ɔ́kway bɛchyɛ mmu manyiɛp amɛn áchá amɛn yímbɔŋ ányu nyaka, nɛ bɔ̌bhi mányú, mpɔŋ ɛyi ɛ́nyú?” 13Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ányù manyiɛp amɛn, apú rɔ bɛ́bhɔŋ ɛkwaká manyiɛp. 14Kɛ mmu anɛ ányù manyiɛp amɛn mɛ̌chyɛ̀, apú pɛrɛ bhɔŋ ɛkwaká manyiɛp wáwák. Manyiɛp amɛn mɛ̌chyɛ̀ yi, ǎbhák ntá yi mbɔ ntí mɔ́nyɛn anɛ́ manyiɛp ányày arɛ, anchyɛ nɔkɔ yi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.” 15Ngɔrɛ́ wu arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, chyɛ mɛ manyiɛbhɛ́ mɔ, bɛ́ manyiɛp ákɛ́ pɛrɛ kwak mɛ, nɛ bɛ nkɛ́pɛrɛ twɔ fá ndu bɛya manyiɛp.”

16Yesu aghati yi bɛ, “Dɔ́k bhɨŋɨ nnɛ́m aywɛ, twɔ́ nɛ yí.” 17Ngɔrɛ́ wu akɛmɛ yi bɛ, “Mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ nnɛ́m.” Yesu arɛm bɛ, “Ɔrɛm tɛtɛp bɛ́ ɔbhɨkɨ bhɔŋ nnɛ́m. 18Ɔnáŋ ɔbhɔ̌ŋ manɛ́m batay, nɛ mmǔ anɛ ɔ́chí nɛ yi nɛ́nɛ, abhɨkɨ bhay wɔ. Ɔrɛm tɛtɛp!” 19Ngɔrɛ́ wu arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, ngɔ nɛ́nɛ bɛ ɔchí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. 20Bɔtayɛsɛ bátwɔ̀ nyaka fá ndǔ njiɛ nɛ mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó, kɛ be bǒ Judeya bǎrɛ̀m bɛ Yerúsalɛm kɛ áchi ɛbhak ɛnɛ bo bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó arɛ.” 21Yesu arɛm bɛ, “Mmá, nokó ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ̌ghàti wɔ. Mpok ǎtwɔ̀ anɛ bo bápú pɛrɛ bhɔŋ bɛchyɛ Ɛta Mandɛm kɛnókó yɛ̌ chi fá ndǔ njiɛ nɛ, yɛ̌ chi Yerúsalɛm. 22Bě bo Samaria, bǎchyɛ̀ kɛnókó ntá ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɨ́kí rɨŋɨ. Bɛsɛ bo Judeya sɛ́rɨ́ŋɨ́ mmu anɛ sɛ́chyɛ̀ kɛnókó mbɔnyunɛ Mandɛm ǎfʉɛt chí ntá bo Judeya bɛ́pɛ́mɛ bho. 23Mpok ǎtwɔ̀, nɛ mpok ɛyɔ anáŋ aghaka anɛ bo abhɛn báchyɛ̀ Ɛta Mandɛm kɛnókó, bákʉ̀ nɔ ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́chí tɛtɛp bɛ Ɛfóŋó Mandɛm ǎtɔ̀ŋ bhɔ mbi. Mɛnyǔ bo bhɔ kɛ̌ Mandɛm áyàŋ mánchyɛ́ yi kɛnókó. 24Mandɛm achi Ɛfóŋó, nɛ bǒ abhɛn báchyɛ̀ yi kɛnókó, bábhɔŋ bɛchyɛ yi kɛnókó nɛ ntɨ nɛmɔt ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.” 25Mɔ́ngɔrɛ́ wu arɛm bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, yi mmu bábhɨ̀ŋɨ bɛ Kristo átwɔ̀. Ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ angati bhɛsɛ barak ankɛm.” 26Yesu aghati yi bɛ, “Mɛ, mmu nchí rɛm nɛ́ kɛpɨ nɛ wɔ, kɛ nchí Mpɛmɛ.”

27Nkúbhɛ́ mpok yɔ, bakoŋo Yesu báfú ɛbhak ɛnɛ́ bárɔ́ŋɔ́ bɛku nɛnyíɛ́ bápɛtnsɛm. Bábhák maknkay bɛghɔ bɛ Yesu ǎrɛ̀m kɛpɨ nɛ ngɔrɛ́, kɛ yɛ̌ mmǔ wap kɛbhɛ́p ngɔrɛ́ wu bɛ, “Ɔ̌yàŋ yi?” Nɛ yɛ̌ amɔt kɛbhɛ́p Yesu bɛ, “Ndaká yí ɔ́rɛ̀m kɛpɨ nɛ yi?” 28Ngɔrɛ́ wu arɔ ɛtě manyiɛp ɛyi, arɔk ɛtɔk téé, abho bɛ́gháti bho bɛ, 29“Twɔ́ ká ghɔ mmǔ anɛ ághátí mɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ nkʉ́ ndǔ nɛpɛ́m ɛna. Chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò kɛ?” 30Ɛ́kʉ́ ɛtɔk ɛnkɛm ɛ́móko, bábhó bɛ́rɔŋ ntá Yesu.

31Mpok anɛ ngɔrɛ́ wu árɔ́ árɔ́ŋɔ́ ɛtɔk, bakoŋo Yesu báré nɨk yí mmʉɛt bɛ́ “Ntɔŋ, nnyiɛ́ mbɔ nɛnyíɛ́.” 32Kɛ yí aghati bhɔ bɛ, “Mbɔ̌ŋ nɛnyíɛ́ mɛ́nyiɛ ɛnɛ́n bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ.” 33Ɛ́kʉ́, bábho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Mmǔfú atwɔ yi nɛ nɛnyíɛ́ kɛ́?” 34Yesu aghati bhɔ bɛ, “Nɛnyiɛ́ ɛna chi bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu anɛ átó mɛ áyàŋ nkʉ́, nɛ mɛnáŋá bɛtɨk ɛbhi. 35Pú bǎrɛ̀m bɛ, ‘Mbák ɛ́ngáká bataŋ anwi, chɔŋ mámfɛrɛ mbwɔt ɛbhɨ?’ Kɛ nchí ghati bhe bɛ mǎnjoŋ amɨ́k mǎnjɨŋɨ nkɨ, mǎngɔ́ ndǔ mbwɔt ánáŋ ágháká bɛ́fɛ́rɛ ɛbhɨ. 36Mmu anɛ áfɛ̀rɛ mbwɔt ɛbhɨ, ǎbhɔŋ akap ndǔ bɛtɨk ɛbhi. Nɛ ǎnyokoti mbwɔt anɛ áchí chí bo abhɛn bábhɔ̀ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, bɛ mmu anɛ ápɨ̀ mbwɔt nɛ anɛ áfɛ̀rɛ yɔ ɛbhɨ, bɔ́ mankɛm mámbɔ́ŋ maŋák. 37Ɛchí tɛtɛp mbɔ ɛnyu bárɛ̀m bɛ, ‘Mmu bɛ́pɨ ǎpɨ, anɛ bɛghɛm angɛm.’ 38Ntǒ be bɛ mǎndɔk mǎmfɛrɛ mbwɔt anɛ bǎbhɨkɨ pɨ. Bo bachak bápɨ, be bǎghɛ̀m mbwɔt anɛ bɔ bapɨ.”

39Bɛyǎ bo Samaria abhɛn báfú ɛtɔk mánóko Yesu ɛ̌ti nɛrɛm anɛ ngɔrɛ́ wu arɛmɛ bɛ, “Aghátí mɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkʉ́ ndǔ nɛpɛ́m ɛna.” 40Mpok bátɛ́mɛ́rí Yesu, mánɨ́k yi mmʉɛt bɛ ámbák nɛ bhɔ, nɛ abhak nɛ bhɔ́ ndǔ manywɔp apay. 41Nɛ bɛyǎ bo báchák mánóko ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu aghati bhɔ. 42Ɛ́kʉ bárɛ́m ntá ngɔrɛ́ wu bɛ, “Ɛpɛ́t ɛpu bɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́rɛ́mɛ́ kɛ sɛ́nókó. Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́ghok nɛ batú bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fú yi anyu, nɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ nɛ́ chí Mpɛmɛ bǒ mmɨk tɛtɛp.”

Yesu abú mmɔ̌ mǔngo

43Manywɔp apay anɛ Yesu achi nɛ bo Samária áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, afa bɛrɔŋ atú Gálili. 44Yímbɔŋ arɛm nyaka bɛ, “Bápú chyɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ kɛnókó amɛm ɛtɔk ɛyi.” 45Mpok Yesu áchwɔ́bhɛ́ Gálili, bǒ Galili básɔt yi nɛ maŋák ndu bághɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ Yerúsalɛm mpok bárɔ́ŋɔ́ arɛ ndǔ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ. Bɔ́ nkwɔ bárɔŋ nyaka ndǔ ɛpǎ yɔ.

46Yesu apɛt arɔk ɛtɔk Kána, atú Gálili, ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi ákú nyaka manyiɛp áyíbhírí mmɛ́m. Mǔnti amɔt abhak Kapɛ̌naum anɛ mɔ́ywi áme. 47Ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu afǔ atú Judɛ́ya átwɔ̀ Gálili, arɔk are nɨk yi mmʉɛt bɛ ándɔ́k Kapɛ̌naum ámbú mɔ́ywi. Mɔ́wu arɔp nyaka chi kɛ́kwɔ́t bɛ́gu. 48Yesu aghati mǔngo wu bɛ, “Bǎpú ka mɛnoko mɛ mbák bǎbhɨ́kɨ́ ghɔ́ bɛrɨŋɨ́ maknkay.” 49Mǔngo wu arɛm bɛ, “Ɛta, twɔ́ sɛ́ndɔ́k bɛ mɔ́wa ákɛ́ sɛbhɛ.” 50Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Pɛtnsɛm anywɔ́p, mɔ́ywɛ apú gú.” Mǔngo wu anoko ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, afa, are gurɛ. 51Ɛnɛ́ yi ásɛ̀p árɔ̀ŋ, bǒ bɛtok bhi bátɛ́mɛ́ri yi ambi, baghati yi bɛ, “Mɔ́ywɛ achí nɛpɛ́m.” 52Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntɨkɨ mpok yi ábhó bɛ́chɔkɔ sayri?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɛ́yu ndu nkárɛ́nká amɔt nɛ ngósí.” 53Chi mɔ́wu atɨk bɛ́ ndǔ nkúbhɛ́ nɛŋɔkɔ́ nywɔp ɛnɔ kɛ̌ Yesu ághati yi bɛ, “Mɔ́ywɛ apú gú.” Ɛ́kʉ́ mǔngo wu nɛ *ɛfo ɛyi ɛnkɛm mánóko Yesu. 54Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhák ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí bɛpay ndǔ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn Yesu ákʉ́ mpok yi áfú atú Judɛ́ya arɔŋɔ atú Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index