Search form

Jɔ̌n 4:1

Yesu nɛ ngɔrɛ́ Samária

1Yesu arɨŋɨ bɛ bǒnkwɔ Fárisi bághók bɛ bɛyǎ bo bárɔbhɛ koŋo chi yi nɛ yí anjwiti nɔkɔ bhɔ, nɛ bɛ́ bakoŋo bhi báyá máncha nɔkɔ abhɛn Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index