Search form

Jɔ̌n 4:10

10Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mbɔ ɔrɨ́ŋɨ́ akap anɛ Mandɛm áchyɛ̀ bho, nɛ mmu anɛ árɛ́mɛ́ nɔ́ bɛ, ‘Chiɛ mɛ manyiɛp’, mbʉ ɔrɛm mɛ nchyɛ́ wɔ manyiɛp amɛn áchyɛ̀ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index