Search form

Jɔ̌n 4:11

11Ngɔrɛ́ wu arɛm bɛ, “Ɛta, ɔbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛnyɨŋ ndu bɛ́yǎ manyiɛp nɛ yɔ, nɛ mbokó manyiɛp áchwe, ɔ̌bhɔŋ manyiɛp amɛn áchyɛ̀ nɛpɛ́m fá?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index