Search form

Jɔ̌n 4:12

12Ɔchá ɛtayɛsɛ Jekɔ́p mmu átɛ́mɛ́ nyaka mbokó manyiɛp anɛ arɔ ntá yɛsɛ? Ná ɔ́kway bɛchyɛ mmu manyiɛp amɛn áchá amɛn yímbɔŋ ányu nyaka, nɛ bɔ̌bhi mányú, mpɔŋ ɛyi ɛ́nyú?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index