Search form

Jɔ̌n 4:13

13Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ányù manyiɛp amɛn, apú rɔ bɛ́bhɔŋ ɛkwaká manyiɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index