Search form

Jɔ̌n 4:14

14Kɛ mmu anɛ ányù manyiɛp amɛn mɛ̌chyɛ̀, apú pɛrɛ bhɔŋ ɛkwaká manyiɛp wáwák. Manyiɛp amɛn mɛ̌chyɛ̀ yi, ǎbhák ntá yi mbɔ ntí mɔ́nyɛn anɛ́ manyiɛp ányày arɛ, anchyɛ nɔkɔ yi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index