Search form

Jɔ̌n 4:15

15Ngɔrɛ́ wu arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, chyɛ mɛ manyiɛbhɛ́ mɔ, bɛ́ manyiɛp ákɛ́ pɛrɛ kwak mɛ, nɛ bɛ nkɛ́pɛrɛ twɔ fá ndu bɛya manyiɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index