Search form

Jɔ̌n 4:16

16Yesu aghati yi bɛ, “Dɔ́k bhɨŋɨ nnɛ́m aywɛ, twɔ́ nɛ yí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index