Search form

Jɔ̌n 4:17

17Ngɔrɛ́ wu akɛmɛ yi bɛ, “Mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ nnɛ́m.” Yesu arɛm bɛ, “Ɔrɛm tɛtɛp bɛ́ ɔbhɨkɨ bhɔŋ nnɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index