Search form

Jɔ̌n 4:18

18Ɔnáŋ ɔbhɔ̌ŋ manɛ́m batay, nɛ mmǔ anɛ ɔ́chí nɛ yi nɛ́nɛ, abhɨkɨ bhay wɔ. Ɔrɛm tɛtɛp!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index