Search form

Jɔ̌n 4:19

19Ngɔrɛ́ wu arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, ngɔ nɛ́nɛ bɛ ɔchí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index