Search form

Jɔ̌n 4:2

2Sayri sayri, puyɛ̌ Yesu kɛ ájwìti nyaka bho, chí bakoŋo bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index