Search form

Jɔ̌n 4:20

20Bɔtayɛsɛ bátwɔ̀ nyaka fá ndǔ njiɛ nɛ mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó, kɛ be bǒ Judeya bǎrɛ̀m bɛ Yerúsalɛm kɛ áchi ɛbhak ɛnɛ bo bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó arɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index