Search form

Jɔ̌n 4:21

21Yesu arɛm bɛ, “Mmá, nokó ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ̌ghàti wɔ. Mpok ǎtwɔ̀ anɛ bo bápú pɛrɛ bhɔŋ bɛchyɛ Ɛta Mandɛm kɛnókó yɛ̌ chi fá ndǔ njiɛ nɛ, yɛ̌ chi Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index