Search form

Jɔ̌n 4:22

22Bě bo Samaria, bǎchyɛ̀ kɛnókó ntá ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɨ́kí rɨŋɨ. Bɛsɛ bo Judeya sɛ́rɨ́ŋɨ́ mmu anɛ sɛ́chyɛ̀ kɛnókó mbɔnyunɛ Mandɛm ǎfʉɛt chí ntá bo Judeya bɛ́pɛ́mɛ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index