Search form

Jɔ̌n 4:23

23Mpok ǎtwɔ̀, nɛ mpok ɛyɔ anáŋ aghaka anɛ bo abhɛn báchyɛ̀ Ɛta Mandɛm kɛnókó, bákʉ̀ nɔ ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́chí tɛtɛp bɛ Ɛfóŋó Mandɛm ǎtɔ̀ŋ bhɔ mbi. Mɛnyǔ bo bhɔ kɛ̌ Mandɛm áyàŋ mánchyɛ́ yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index