Search form

Jɔ̌n 4:24

24Mandɛm achi Ɛfóŋó, nɛ bǒ abhɛn báchyɛ̀ yi kɛnókó, bábhɔŋ bɛchyɛ yi kɛnókó nɛ ntɨ nɛmɔt ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index