Search form

Jɔ̌n 4:25

25Mɔ́ngɔrɛ́ wu arɛm bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, yi mmu bábhɨ̀ŋɨ bɛ Kristo átwɔ̀. Ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ angati bhɛsɛ barak ankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index