Search form

Jɔ̌n 4:26

26Yesu aghati yi bɛ, “Mɛ, mmu nchí rɛm nɛ́ kɛpɨ nɛ wɔ, kɛ nchí Mpɛmɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index