Search form

Jɔ̌n 4:27

27Nkúbhɛ́ mpok yɔ, bakoŋo Yesu báfú ɛbhak ɛnɛ́ bárɔ́ŋɔ́ bɛku nɛnyíɛ́ bápɛtnsɛm. Bábhák maknkay bɛghɔ bɛ Yesu ǎrɛ̀m kɛpɨ nɛ ngɔrɛ́, kɛ yɛ̌ mmǔ wap kɛbhɛ́p ngɔrɛ́ wu bɛ, “Ɔ̌yàŋ yi?” Nɛ yɛ̌ amɔt kɛbhɛ́p Yesu bɛ, “Ndaká yí ɔ́rɛ̀m kɛpɨ nɛ yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index