Search form

Jɔ̌n 4:28

28Ngɔrɛ́ wu arɔ ɛtě manyiɛp ɛyi, arɔk ɛtɔk téé, abho bɛ́gháti bho bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index