Search form

Jɔ̌n 4:29

29“Twɔ́ ká ghɔ mmǔ anɛ ághátí mɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ nkʉ́ ndǔ nɛpɛ́m ɛna. Chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index