Search form

Jɔ̌n 4:30

30Ɛ́kʉ́ ɛtɔk ɛnkɛm ɛ́móko, bábhó bɛ́rɔŋ ntá Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index