Search form

Jɔ̌n 4:31

31Mpok anɛ ngɔrɛ́ wu árɔ́ árɔ́ŋɔ́ ɛtɔk, bakoŋo Yesu báré nɨk yí mmʉɛt bɛ́ “Ntɔŋ, nnyiɛ́ mbɔ nɛnyíɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index