Search form

Jɔ̌n 4:32

32Kɛ yí aghati bhɔ bɛ, “Mbɔ̌ŋ nɛnyíɛ́ mɛ́nyiɛ ɛnɛ́n bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index