Search form

Jɔ̌n 4:33

33Ɛ́kʉ́, bábho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Mmǔfú atwɔ yi nɛ nɛnyíɛ́ kɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index