Search form

Jɔ̌n 4:34

34Yesu aghati bhɔ bɛ, “Nɛnyiɛ́ ɛna chi bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu anɛ átó mɛ áyàŋ nkʉ́, nɛ mɛnáŋá bɛtɨk ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index