Search form

Jɔ̌n 4:35

35Pú bǎrɛ̀m bɛ, ‘Mbák ɛ́ngáká bataŋ anwi, chɔŋ mámfɛrɛ mbwɔt ɛbhɨ?’ Kɛ nchí ghati bhe bɛ mǎnjoŋ amɨ́k mǎnjɨŋɨ nkɨ, mǎngɔ́ ndǔ mbwɔt ánáŋ ágháká bɛ́fɛ́rɛ ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index