Search form

Jɔ̌n 4:36

36Mmu anɛ áfɛ̀rɛ mbwɔt ɛbhɨ, ǎbhɔŋ akap ndǔ bɛtɨk ɛbhi. Nɛ ǎnyokoti mbwɔt anɛ áchí chí bo abhɛn bábhɔ̀ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, bɛ mmu anɛ ápɨ̀ mbwɔt nɛ anɛ áfɛ̀rɛ yɔ ɛbhɨ, bɔ́ mankɛm mámbɔ́ŋ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index