Search form

Jɔ̌n 4:37

37Ɛchí tɛtɛp mbɔ ɛnyu bárɛ̀m bɛ, ‘Mmu bɛ́pɨ ǎpɨ, anɛ bɛghɛm angɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index