Search form

Jɔ̌n 4:38

38Ntǒ be bɛ mǎndɔk mǎmfɛrɛ mbwɔt anɛ bǎbhɨkɨ pɨ. Bo bachak bápɨ, be bǎghɛ̀m mbwɔt anɛ bɔ bapɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index