Search form

Jɔ̌n 4:39

39Bɛyǎ bo Samaria abhɛn báfú ɛtɔk mánóko Yesu ɛ̌ti nɛrɛm anɛ ngɔrɛ́ wu arɛmɛ bɛ, “Aghátí mɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkʉ́ ndǔ nɛpɛ́m ɛna.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index