Search form

Jɔ̌n 4:4

4Abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́fʉɛ́t atú Samária ndu bɛrɔŋ Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index