Search form

Jɔ̌n 4:40

40Mpok bátɛ́mɛ́rí Yesu, mánɨ́k yi mmʉɛt bɛ ámbák nɛ bhɔ, nɛ abhak nɛ bhɔ́ ndǔ manywɔp apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index